23 Haziran 2024

Burs Başvuru Koşulları

 
 

1- Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile Eğitim İşleri Komisyonu üyelerinin eş ve çocukları vakıftan burs talebinde bulunamazlar.

2- Yönetmelik esasları dahilinde verilecek burslar karşılıksızdır.

3- Burslar, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan Yüksek Öğrenim öğrencilerinin öğrenim giderlerine katkıda bulunmak amacıyla verilir.

4- Öğrenimi tamamlayan her İGEV bursiyeri ileride kendisi gibi en az bir gencin yetişmesine katkıda bulunmayı görev sayar ve bu amaçla burs tutarını ” Vicdani bir borç ” olarak kabul eder.

5- Burs alan öğrencilerin tabi olacağı yükümlülükler , öğrenci ile velisinden ve kafilinden alınacak ” Taahhüt Senedi”nde ayrıca belirtilir.

6- Kredi ve Yurtlar Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşlardan Vakfın vereceği burs miktarı kadar gelir sağlayan öğrencilere , Vakıftan burs yardımı yapılmaz. Ancak sağlanan burs veya yardım Vakıfça verilenden az ise eksik miktar kadar tamamlayıcı nitelikte burs verilir.

7- Koşulları yapılan duyuruya uygun olan istekliler , istenilen belgelerle birlikte vakıftan sağlayacakları bilgi formunu doldurarak vakıf merkezine verirler.

8- Yüksek öğrenim ile ilgili burs talebi için Vakfın iki üyesinin önerisi şarttır.

9- Eğitim İşleri Komisyonunca yapılacak bursiyer seçiminde, Yüksek Öğrenim Kurumları giriş sınavında alınan puanlar , Yükset Öğretim Kurumu ara sınıfında okuyan öğrenciler için başarı durumları, öğrencinin ailesi ve kişisel konularıyla mali desteğe olan ihtiyaçlarıgöz önünde bulundurulur.

10- Yüksek Öğrenim bursları , öğrenime başlama tarihinden itibaren 8 ay ödenir. Burs süresi, bursiyerin okuduğu okulun normal öğrenim süresini geçemez. Her ders yılı sonunda bir üst sınıfa geçtiğini öğrenci kanıtlamak zorundadır.

11- Sınıfta kalanların , Yüksek Öğrenim Kurumu ile ilişiği kesilenlerin ve sınıfı geçtiklerini belgelemeyenlerin bursu kesilir.

12- Her ne sebeple olursa, öğrencinin veya ailesinin vakfın verdiği bursa ihtiyaç duymayacak derecede maddi durumlarında iyileşme olması halinde burs kesilir.

13- Eğitim İşleri Komisyonunun olurunu almadan Öğretim Kurumu veya Öğrenim dalını değiştirenlerin bursu kesilir.

14- Vakfa yanlış beyanda bulunanların burslerı kesilir ve vakıftan aldıkları bursların toplamı def’aten tahsil edilir.

15- Yukarıda yazılı nedenlerin dışında meydana gelebilecek ve bursun kesilmesini gerektirecek diğer sebep ve faktörler Eğitim İşleri Komisyonunca değerlendirilerek Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

16- En çok 3 dersle sınav ilişiği kalmakla beraber devam ettiği Öğrenim Kurumunun yönetmeliklerine göre bir üst sınıfa veya döneme devam eden ve devam ettiği sınıfın sınavlarına girme hakkı kazanan bursiyerlerin bursu kesilmez.

17- Bursu kesilenlerden müteakip yıl sınıfını geçenlerin ve bursun kesilmesini gerektiren nedenleri sonuçlarıyla ortadan kalkan öğrencilerin başvuruları halinde durumları tekrar incelenerek burs tahsis edilebilir.