23 Haziran 2024

YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE VERİLECEK BURSLARIN ESASLARI


Bu yönetmelik esasları dahilinde verilecek burs ve ayni yardımlar,aşağıdaki ilkeler uyarınca karşılıksız yapılır.


a) Burslar,başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek öğrenim öğrencilerinin öğrenim giderlerine katkıda bulunmak amacıyla verilir.

b) Öğrenimini tamamlayan her İgev bursiyeri ileride kendisi gibi en az bir gencin yetişmesine katkıda bulunmayı görev sayar ve bu amaçla burs tutarını vicdani bir borç olarak kabul eder.

c) Burs alan öğrencilerin tabi olacağı yükümlülükler öğrenci ile velisinden ve kefilinden alınacak Taahhüt Senedinde ayrıca belirtilir.

d) Kredi ve Yurtlar Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşlardan vakfın vereceği burs veya yardım miktarı kadar gelir sağlayan öğrencilere ayni veya nakdi yardım yapılmaz.Ancak,sağlanan burs veya tardım vakıfça verilenden az ise,eksik miktar kadar tamamlayıcı nitelikte burs veya yardım yapılabilir. Burs İçin Müracaat Koşulları, yapılan duyuruya uygun olan yüksek öğrenim öğrencileri istenilen belgelerle birlikte vakıftan sağlayacakları bilgi formunu doldurarak,vakfın iki üyesinin önerisi ile burs taleplerini vakıf müdürlüğüne vereceklerdir.

Başvuru zamanı,Yüksek öğretim kurumlarının açılış tarihine göre Eğitim İşleri Komisyonu tarafından tespit edilir. Bursiyer ve Burs Miktarının Tespiti Her yıl, öğrenim yılının ve burs faaliyetlerinin başlama tarihine uygun olarak verilecek burs sayısı ve miktarı, bursiyer sayısının öğrenim dallarına dağılımı, burs için geçerli ÖSYM puanı ve benzer kriterler Eğitim İşleri Komisyonunun görüşü alınarak Yönetim Kurulunca saptanır. Burs verilmesinde ülkenin ve toplumun ihtiyaç duyduğu öğrenim dallarına ağırlık verilir. Eğitim İşleri Komisyonunca yapılacak bursiyer seçiminde, Yüksek öğretim kurumları giriş sınavında alınan puanlar, Yüksek öğretim kurumu ara sınıfında okuyan öğrenciler için ayrıca başarı durumları, öğrencinin ailesi ve kişisel konularıyla, mali desteğe olan ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.

Eğitim İşleri Komisyonunca vakfa yapılan başvurular değerlendirildikten sonra burs verilmesi uygun görülen öğrenciler Yönetim Kurulunun onayı ile tespit edilir. Burs verilmesi tespit edilen öğrencilerden, vakıfça hazırlanan Taahhüt Senedi ile diğer gerekli belgeler istenir.Bu belgelerin tamamlanmasından sonra burs tahsisi kesinleşir. Yüksek öğrenim bursları, öğrenime başlama tarihinden itibaren 10 ay ödenir. Burs süresi , bursiyerin okuduğu okulun normal öğrenim süresini geçemez.Her ders yılı sonunda bir üst sınıfa geçtiğini öğrenci kanıtlamak zorundadır.

Bursun Kesilmesini Gerektiren Haller Bursiyerin bursu, aşağıda yazılan hallerde kesilir.


a) Sınıfta kalanlar,Yüksek Öğretim Kurumu ile ilişiği kesilenler ve sınıfı geçtiklerini belgeleyemeyenler.

b) Her ne sebeple olursa olsun öğrencinin veya ailesinin vakfın verdiği bursa ihtiyaç duymayacak derecede maddi durumlarında iyileşme görülenler.

c) Eğitim İşleri Komisyonunun olurunu almadan Öğretim Kurumu veya öğrenim dalını değiştirenler. Bu maddelerde belirtilen hususlar ile bu maddelerin dışında meydana gelebilecek ve bursun kesilmesini gerektirecek diğer sebep ve faktörler Eğitim İşleri Komisyonunca değerlendirilerek Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Vakfa yanlış beyanda bulunanların bursları kesilir ve vakıftan aldıkları bursların toplamı defaten tahsil edilir. En çok 3 dersle sınav ilişiği kalmakla beraber, devam ettiği öğrenim kurumunun yönetmeliklerine göre bir üst sınıfa veya döneme devam eden ve devam ettiği sınıfın sınavlarına girme hakkı kazanan bursiyerlerin bursu kesilmez. Bursu kesilenlerden müteakip yıl sınıfını geçenlerin ve bursun kesilmesini gerektiren nedenleri sonuçlarıyla ortadan kalkan öğrencilerin başvuruları halinde durumları tekrar incelenerek burs tahsis edilebilir.

İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Ayni Yardım Başarılı fakat maddi desteğe muhtaç ilk ve orta öğretim öğrencileri arasından, vakıf üyelerinden en az iki üyenin önerisi ile vakıf imkanları göz önüne alınarak, Eğitim İşleri Komisyonunun teklifi ve Yönetim Kurulu onayıyla seçilen öğrencilere nakdi veya ayni yardım yapılabilir. Ayrıca dershane imkanları sağlanır. Başarılı Öğrencilere Ödül Vakfımızdan veya başka kaynaklardan burs,kredi veya öğrenim yardımı alan üstün başarılı ilk,orta ve yüksek öğretim kurumu öğrencilerine ödül niteliğinde olmak üzere ayrıca yardım yapılabilir. Öğretim Kurumlarına Yardım Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına,vakıf imkanları göz önüne alınarak,Eğitim İşleri Komisyonunun teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla yardım yapılabilir.