21 Temmuz 2024

İskenderun Güney Eğitim Vakfı İç Tüzüğü

AMAÇ

Madde-1: İç Tüzüğün amacı,İskenderun Güney Eğitim Vakfının amacına dahil çalışmalar ile resmi senette yazılı olmayan esaslar,yönetim ve kurulacak tesislerin çalışma esas ve usullerini belirlemektir.

DAYANAK

Madde-2: İç Tüzük,İskenderun Güney Eğitim Vakfı Resmi senedinin 8/e ve 14/m ve ilgili diğer maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde-3: Bu İç Tüzüğün uygulanmasında geçen deyimlerden ;

Vakıf Resmi Senedi:

a- İskenderun Üçüncü Noterliğince 23.01.1997 tarih ve 02063 sayı ile düzenlenen,

b- İskenderun 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.04.1997 tarihinde kesinleşen,14/02/1997 tarih E:1997/78,K:1997/56 sayılı ilamı ile Mahkeme nezdinde tutulan sicile tescil edilen,

c- Vakıflar Genel Müdürlüğü merkezindeki sicile tescil edilen,

d- Resmi Gazetenin 13/03/1997 tarih ve 22932 sayısında ilan edilen “İskenderun Güney Eğitim Vakfı” na ait Resmi senedini,
Vakıf:İskenderun Güney Eğitim Vakfını,
İgev: İskenderun Güney Eğitim Vakfının kısaltılmış adını,
İfade eder.

YÖNETMELİKLER

Madde-5 :Vakfın amacına dahil çalışmaların,Vakfın idari ve mali işleri ile kurulacak tesislerin çalışma esas ve usulleri Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Kurucular Kurulu toplantısında onanacak yönetmelikler ile tespit olunur.

Henüz yönetmeliği hazırlanmamış Vakfın amacına dahil çalışmaların esas ve usulleri bu konuda yönetmelik hazırlanıncaya kadar Yönetim kurulunca tespit olunur.Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve uyulması zorunlu olan yönetmelikler aynen uygulanır.

ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

Madde-6: Vakfın amacına dahil çalışmaların rasyonel bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla,Eğitim İşleri Komisyonu,Sosyal İşler Komisyonu,Kitap ve Yayın İşleri Komisyonu ve diğer komisyonlar aşağıdaki ilkeler uyarınca Yönetim Kurulunca görevlendirilir.Her komisyon için ayrı karar defteri tutulur. 

a) Her komisyon,üye sayısı asgari 3 kişi olmak şartıyla,bir yönetim kurulu üyesi ile vakıf üyeleri arasından ve/veya gerek görülmesi halinde üye dışı konu uzmanlarından oluşur.(Konu umanı ve sayısını Yönetim Kurulu tespit eder.

b) Komisyon üyelerinin seçimi,bir yıllık süre için her yılın Mayıs ayında yapılır.Görevi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.

c) Komisyonlara yönetim kurulundan olan üye başkanlık eder.Başkanın olmaması halinde en yaşlı üye başkanlık yapar.

d) Sosyal işler komisyonun yapacağı çalışma ve etkinlik ile sınırlı olmak üzere,Sosyal İşler Komisyonunun görüşü alınarak yeter sayıdaki lora ve tertip komitelerini Yönetim Kurulu seçer. 

e) Komisyon kararları gizli olup,kararların yönetim kurulunca onaylanması tarihine kadar açıklanmaz.

ŞARTLI BAĞIŞLAR

Madde-7: Şartlı bağışların kabul şartları ve uygulanış biçimleri Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmeliklerle tespit olunur.

Madde-8: Şartlı bağışlar,Vakıf defterinde ayrı hesaplarda gösterilir.bağışın nakit olarak yapılması halinde ise bu para fon halinde yine ayrı hesaplarda görülür.

GELİR KAYNAKLARI

Madde-9: Vakfın gelir kaynakları şunlardır.

a) Vakfın mal varlığı ile taşınır ve taşınmaz malları,hakları,kurulacak tesis ve işletmelerden elde edilecek gelirler

b) Vakıf üyeleri ile üye olacak kişilerden tespit edilecek miktar ve üstündeki bağışlar,

c) Hayırseverler ile kamu ve özel kurum ve kuruluşların her seviyede yapacakları ayni ve nakdi bağışlar,

d) Yayınlardan ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler ile bilcümle gelirler,

e) Vakıf para ve menkul değerlerinden elde edilecek gelirleri,

f) Düğün,kutlama ve açılışlara gönderilecek pano gelirleri, 

g) Cenazelere gönderilecek çelenk gelirleri,

h) Taşınır ve taşınmaz mallar ve haklar ile nakdi olarak yapılacak şartlı bağışlardan elde edilecek gelirler.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde-10: Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve kullanılması zorunlu olmayan basılı kağıt ve makbuzların mali ve idari defterler ile gerekli görülecek diğer defterlerin form ve belgelerin şekilleri ve muhtevası Yönetim Kurulunca tespit olunur.

Madde-11: Vakfın gelir ve gider özetleri ile Vakfın amacına dahil çalışmalar,etkinlikler,burs alan öğrenciler ile yardım yapılan okul ve öğrenciler her yılın Haziran ve Aralık ayları ile uygun görülecek diğer aylarda yayınlanacak Vakıf bülteni ve diğer yayın yolları ile Vakıf üyelerine bildirilir.

Madde-12: Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile Eğitim İşleri Komisyonu üyelerinin eş ve çocukları Vakıftan burs talebinde bulunamaz.

Madde-13: Çeşitli anma ve kutlama günleri,şenlikler,konferans ve panel gibi etkinlikler Vakıf tarafından düzenlenir.

Madde-14: Vakfa maddi ve manevi hizmetlerde bulunanlara şilt,plaket ve benzeri belgeler verilir.

YÜRÜRLÜLÜK

Madde-15: İç Tüzük hükümleri Kurucular Kurulunca kabul tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde-16: İç Tüzük hükümlerini İskenderun Güney Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu yürütür.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde-18:

a) Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar hakkında karar vermeye,

b) Gerekli olanaklar sağlandığı taktirde dış ülkelerden temin edilecek burs ve yardımlar için öğrenci seçmeye,

c) Bu Yönetmelikte belirtilen belgeleri,Vakıf çalışmaları için gerekli olan ve bu Yönetmeliği tamamlayıcı nitelikteki her türlü form,belge ve yönerge hazırlamaya,

Yönetim Kurulu yetkilidir.

YÜRÜRLÜLÜK

Madde-19: Bu Yönetmelik hükümleri Kurucular Kurulunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde-20: Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Güney Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu yürütür.