3 Mart 2024

Vakfın Amacı

Eğitim çağındaki yetenekli ancak maddi imkandan yoksun gençlerin yurt içinde veya yurt dışında eğitim ve öğrenimlerini temin için burs sağlamak, yurt içinde veya yurt dışında ihtisas ve araştırma yapmalarını sağlamak veya yardımcı olmak, nakdi ve ayni yardımlarda bulunmak.Her derecedeki eğitim ve öğrenim müesseselerini kurmak veya kurulmuş olanlara ortak olmak,nakdi ve ayni yardımlarda bulunmak. Kütüphane, özel okul, yurt, kısa devreli özel öğretimler ve okuma salonları açmak ve açılmasına yardımcı olma, yabancı dilde eğitim ve öğretim yapmak, yapanlara yardımcı olmak.

Eğitim, öğretim, sosyal ve kültürel alanlarda yurt içi ve yurt dışında araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bunları yayınlamak, yerli ve yabancı ilim adamları, müesseseleri ile münasebetler kurmak, ilmi toplantılar ve anma geceleri tertip etmek ve tertip edilenlere katılmak sportif ve sosyal faaliyetlerde bulunmak ve müsabakalar düzenlemek. İletişim ve kültürel faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak üzere çeşitli yayın faaliyetlerinde bulunmak veya bu faaliyetlere katkıda bulunmak bu hususlarda göze ve kulağa hitap eden her türlü çalışmayı yapmak ve bu gibi çalışmalarla ilgilenmek.

Vakfın amacına katkıda bulunmak için gelir temin etmek bakımından kanuna uygun olarak her türlü iktisadi ve ticari faaliyetlerde bulunmak, şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

Amacına ulaşmak için vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinde müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile veya satın alma, kiralama sureti ile sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye gelirlerini veya kiralarını tahsil ve sarfa vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulu veya gelirlerini bir veya bir çok defa yatırımda kullanmaya Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydı ile baki bağış, veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yolu ile temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa harcamaya, yerli ve yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa :

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğe uygun olarak vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar akdetmeye amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle ticari işletme veya şirket kurmaya, kurulmuş herhangi bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa, gayri menkulleri intifa, sükna, gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule bu hakları kullanmaya mevcut veya bulunacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır veya taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule, vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır veya taşınmaz malları rehin göstermeye, velhasıl vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya medeni kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Ancak ; bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.